ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

“KKTC’de TARIMSAL SU KULLANIMI   NASIL OLMALI  Çalıştayı”  03 Mayıs 2018  tarihinde KKTC-Lefkoşa ’ da gerçekleştirilmiştir.Çalıştayın acılış konuşmaları, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut ŞAHALİ,   KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım VEHBİ, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER tarafından yapılmıştır.

  Çalıştay’a ;

    GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

    GAÜ Mütevelli Heyeti Üyesi

    Türkiye SPD Hidropolitik Akademi Merkezi

    Güzelyurt Belediyesi

    KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

   LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

    KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığı Su İşleri Dairesi

    Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

     Uluslararası Diplomatlar Birliği

     Universal Partners

     KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığı Tarım Dairesi

      sundukları bildirilerle katkıda bulunmuşlardır.

Çalıştay’ın , sabah ve öğleden sonra düzenlenen iki ayrı oturumunda; KKTC’nin Tarım ve Hayvancılık Sektörü , Tarımsal Sulama politikaları ve uygulamaları   çeşitli yönlerden ele alınarak incelenmiştir. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen sempozyum kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  tarım  sektörü ile ilgili güncel durumu ,Sulu Tarımın  K.K.T.C. ekonomisine katkısı,İklim değişiminin etkileri,suyun stratejik önemi  teorik düzeyde ortaya konulmuş, ve güncel gelişmeler üzerinde durulmuştur.

Çalıştay’da  Türkiye’den gelen su projesinin tarihsel  arka planı, bugünkü önemi , tarım ve hayvancılık sektörünün KKTC ekonomisine katkısını arttırmak için alınması gereken tedbirler , Tarım işletmeciliği,  Tarımsal suyun sürdürülebilir yönetiminde  karşılaşılan sorunlar,yerel yönetimlerin su yönetimindeki stratejik hedefleri,stratejik planları   ele alınmış ve aşağıdaki hususların öne çıktığı tespit edilmiştir.

 1. Küresel iklim değişikliği Türkiye’ yi ve KKTC’yi  olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle su kaynaklarımız çok verimli kullanılmalıdır.
 2. KKTC’ye iletilen suyun kaynağının bulunduğu Türkiye’nin Doğu Akdeniz havzasındaki iklim değişimi etkisiyle su bütçesinde oluşacak açık da dikkate alınarak  KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalıdır.
 3. KKTC Türkiye’den ikinci su boru hattını talep etmeden önce mevcut suyu en verimli ,planlı ve akılcı şekilde kullanma yeteneğini kazanmalıdır.
 4. KKTC ile Kıbrıs Rum Yönetimi tarafının görüşmelerinde tuzlanmış suya sahip olan bölgelerin KKTC’ye bırakılması önerileri ve yeni planlarda Güzelyurt Ovasının tartışma konusu yapılması KKTC’nin Uluslararası Hidro Diplomasi yeteneğinin arttırılması gereğini ortaya çıkartmıştır.
 5. KKTC’nin su kaynaklarının uluslararasılaşması ve stratejik öneminin artması nedenleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak bir “Uluslararası Su Stratejileri Şube Müdürlüğü” oluşturulmalıdır.
 6. Tarımsal su yönetimi konusunda 2017 Tarım Master planı dikkate alınarak stratejik eylem planı yapılmalı ve stratejik hedefler koyulmalıdır
 7. Sulama Birlikleri ve sulama kooperatifleri katılımcı su yönetiminin ve suyu daha verimli kullanmanın en etkili unsurları  olarak kabul edilmeli ve kurumsal yapıları güçlendirilmelidir.
 8. Tarımsal sulama birliklerinin merkezi bir üst yapıya kavuşması, daha katılımcı ve  güçlü  bir tarım  sektörü yaratacaktır.
 9. Sulama yönetimi altyapısı ile ilgili olarak daha önceki dönemlerde yapılan çalışmalar hızla tamamlanmalıdır.
 10. KKTC’deki tarım ve hayvan işletmelerinin değişen iklim ve piyasa koşullarına hızla ayak uydurması için, üçüncü, dördüncü nesil tarım, Tayvan Modeli işletme ve modern yöntemler ile yapılan hassas tarımın önemi artmaktadır.
 11. KKTC’nin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin tarım sektörü için geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
 12. Tarımda önce pazar sonra üretim anlayışı ile hareket edilmelidir.
 13. KKTC’de organik tarımın ve modern seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi su kullanımının azaltılması ve tarımsal ekonominin gelişimine büyük  katkı sağlayacaktır.
 14. Üretici birliklerinin tek bir çatı altında toplanması üretim ve ihracat sürecinde daha güçlü bir tarım  sektörü yaratacaktır.
 15. Çiftçilerin vizyon, çalışma, eğitim, araştırma ve iş geliştirme kapasitelerinin arttırılması
 16. Çiftçilere işletme eğitimi verilmelidir.
 17. Çiftçilerin Kooperatif, Birlik gibi ortak menfaate birlikte çalışabilme kültürü geliştirilmelidir.
 18. Tarımsal sulamanın KKTC’nin kalkınmasında önemli bir araç olarak ele alınması ve sulama öncesi toprağın suyun ve çiftçinin hazırlanmasında geç kalınmaması önem taşımaktadır.
 19. Akdeniz’in tuz oranı yüksek olan suyunun arıtılıp tarımsal sulamada kullanılmasının uygun olmadığı görülerek mevcut su kaynakları en verimli şekilde kullanılmalıdır.
 20. Belediyelerin atıksularının arıtılarak tarımda kullanılması teşvik edilmelidir.
 21. Yerel yönetimler içme suyu ve sulama suyu yönetimi için stratejik plan ve hedef ler oluşturmalıdır.
 22. Tarımsal sulama envanterinin oluşturulması, tarımsal üretim ve ihracat istatistiklerinin güvenilir bir şekilde tespit edilerek raporlanması, tarımsal üretimde verimliliği arttırmasının yanısıra Kuzey Kıbrıs ekonomisinin güvenilirliğini de arttıracaktır.
 23. Sulu tarıma yeni açılacak olan alanlarda stratejik öneme sahip ürünlerin teşvik edilmesi ve verimli su kullanımının ödüllendirilmesi gerekmektedir.
 24. KKTC’nin kalkınmasında Agro Tarım,Topraksız Tarım ivmelendirici sektör olarak ele alınmalı, tarımsal üretimde markalaşma ve marka yönetimi konularına önem verilmelidir.
 25. Hem değişen iklim şartlarına hem de bitkilerin su ayak izine göre doğru yerde, doğru bitki türünün seçilmesi ve doğru zamanda ekilmesi teşvik edilmeli, iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır.
 26. KKTC’nin Su Master Planı, 2017 yılında yayınlanan Tarım Master Planındaki hedefler dikkate alınarak hazırlanmalı,su havzaları ile tarım havzaları yönetim planları  entegre edilerek kalkınma hedefleri belirlenmelidir

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur

ÇALIŞTAY  DÜZENLEME KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/idFSGa0Tm7DtKDZh6CkblA2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/idFSGa0Tm7BSNXP3Ci4_zQ2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/xrPFqSD04eAPEvbvrf8ECw2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/qjIdpQCSdaZw72Vyjry3pA2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/OPp2nLTptjVw72Vyjry3pA2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/foEAsHPdch7UVDgd_8R4-Q2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/lxjfFU2EobT8qnbcKs8jfw2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/lxjfFU2EobT8qnbcKs8jfw2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/G1CsM5Z1GOL7wxXWp6X4HQ2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/n7E0gbR_5ODUVDgd_8R4-Q2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr

 

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/_ST4a-A5Toz8qnbcKs8jfw2/?v=2&s=12693&b=958630&isH=0&lang=tr