Avrupa Birliği’nin deniz taşımacılığı politikasındaki öncelikleri belirlendi

Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar deniz taşımacılığı politikasındaki öncelikleri belirlendi. Valletta Deklarasyonu kapsamında belirlenen önceliklerin, rekabetçilik, karbonsuzlaştırma ve dijitalleştirme olduğu ifade edildi.

Selin Yeleser / DTO Dış İlişkiler

Deniz taşımacılığı hakkındaki Valletta Deklarasyonu, 28-29 Mart tarihlerinde AB’nin Malta Başkanlığı tarafından düzenlenen Bakanlık Paydaş Konferansı’nın sonunda kabul edildi. Rekabetçilik, dijitalleştirme ve karbonsuzlaştırma konularına odaklanan deklarasyon, AB’nin deniz taşımacılığı politikasındaki önceliklerini ana hatlarıyla çiziyor.

Avrupalı Ulaştırma Bakanları’nın Valletta Deklarasyonu kapsamında belirledikleri önceliklerin özeti şu şekilde:

Rekabetçilik hakkında

 • Valletta Deklarasyonu, Avrupa’da dünya lideri bir deniz taşımacılığı endüstrisinin geliştirilmesi için; emniyet, güvenlik, çevre ve sosyal koşullara yönelik uluslararası standartlara dayanan istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi koşulları sağlamanın önemini vurgular.
 • Yeni endüstrilerin ve lojistik faaliyetlerin muhafaza edilmesinde ve cazip hale getirilmesinde, farklı bölgelerin Avrupa Birliği iç pazarında birleştirilmesi ve çevreci taşımacılığın desteklenmesinde birbirine iyice bağlanmış modem limanların ve etkin kısa mesafeli deniz taşımacılığının oynadığı rolü hatırlatır.
 • Mevcut bağlantı kopukluklarını gidermek, izolasyonu önlemek ve adalar, çevre dışı bölgeler, periferik ve tecrit edilmiş bölgeler için eşit gelişme fırsatları sunmak amacıyla; güvenilir, sık ve sürdürülebilir denizcilik bağlantılarının artırılması anlamında gelişmiş bağlantısallık çağrısında bulunur.
 • Endüstriyel, periferik, tecrit edilmiş ve ada alanlarını bağlayan; modem aktarma tesislerini, etkin ve sürdürülebilir liman altyapısını, otomasyon trendlerini ve ileri teknolojileri ön plana çıkaran bir multimodal taşımacılık koridorları ağının oluşturulmasına duyulan ihtiyaç üzerinde ısrar eder. Bu bağlamda çalışmaların, ilgili finansal enstrümanların ve hibelerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayan Trans Avrupa Taşımacılık Ağı (TEN-T) ve Avrupa’yı Birleştirme Aracı (CEF) çerçevesinde durmaksızın sürdürülmesi çağrısında bulunur.
 • Avrupa denizcilik çevrelerinin, uygun beceri ve yeterliliklere sahip yetkin personel sıkıntısı yaşamaması için, AB deniz taşımacılığı sektörünün gelecek nesiller adına cazip hale getirilmesi ihtiyacını vurgular. 2006 ILO, MLC ve diğer ilgili sözleşmelerin etkin şekilde uygulanması yoluyla, deniz taşımacılığında sosyal anlamda eşit koşulların pekiştirilmesi ve gemi adamlarına adil muamelenin garanti altına alınması ihtiyacını teyit eder. Yeterli sayıda AB Ti gemi adamının yetiştirilmesine yönelik girişimleri destekler ve iyi çalışma ile yaşama koşullarını temin eden uluslararası standartların geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliğinin altını çizer.
 • Daha fazla kadının taşımacılık sektöründe istihdam edilmesinin yaratacağı faydalarını kabul eder; kadınların deniz taşımacılığı sektöründeki katılımının artırılması ihtiyacını vurgular.
 • Çok taraflı, iki taraflı ve bölgesel diyalogun geliştirilmesinin, uluslararası düzeyde deniz taşımacılığına ilişkin iyi uygulamaların paylaşılmasının ve daha yakın bir işbirliğinin önemini vurgular.
 • Küresel eşit şartların oluşturulmasına yönelik çabaları yoğunlaştırması için Avrupa Komisyonu’na çağrı yapar.
 • Rekabete zarar vermeyecek şeffaf, küresel olarak bağlayıcı ve teknolojik olarak ileri standartları desteklemeyi sürdürmeleri için AB üyesi devletleri ve Avrupa Komisyonu’nu teşvik eder.
 • Devlet yardımları için topluluk kurallarının deniz taşımacılığına olan katkısını teyit eder, AB deniz taşımacılığı için küresel eşit şartları sürdürebilmek amacıyla bu kurallar doğrultusunda istikrarlı bir vergilendirme çerçevesine ve AB üye devletlerinin bayraklarının kalitesinin ve cazibesinin artırılmasına duyulan ihtiyacı doğrular.

Dijitalleştirme hakkında

 • Valletta Deklarasyonu, gemiler için gümrük formalitelerini hafifletmeyi planlayan Blue Belt’in, uyumlaştırılmış bir elektronik yük manifestosunun (e-Manifest) kullanılması da dahil olmak üzere, tam ve hızlı şekilde uygulanmasına duyulan ihtiyacı hatırlatır. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nu, Blue Belt’in uygulanması ve etkinliği hakkında paydaşlarını düzenli şekilde bilgilendirmeye davet eder.
 • Deklarasyon, Avrupa Komisyonu’nun üye devletler, denizcilik endüstrisi ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) ile birlikte geliştirdiği e-Manifest’in özelliklerine ilişkin çalışmayı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor.
 • Multimodal taşımacılığı Avrupa’da ve tüm dünyada geliştirmek ve lojistik zincirleri en iyi hale getirmek amacıyla, verileri tüm tarafların erişimine açacak koşulları netleştirmenin ve veri alışverişini teşvik etmenin önemini kabul eder. Özellikle bu amaçla yapılan akıllı liman girişimlerini ve Dijital Taşımacılık ve Lojistik Forumu (Digital Transport and Logistics Forum) gibi diğer girişimleri memnuniyetle karşılar.
 • Yakıt tüketiminde azaltmalar sağlanmasında, lojistikte verimliliğin artırılmasında ve yük akışlarının iyileştirilmesinde ve aynı şekilde AB deniz taşımacılığı sektöründe emniyetin ve çevresel performansın geliştirmesinde dijitalleşmeyi tamamlayan otomasyonun sahip olduğu potansiyelin farkındadır. Bu nedenle deklarasyon, daha fazla dijital çözümün ve ileri denizcilik teknolojisinin geliştirilmesine imkan tanımanın önemini vurgular.
 • Gemiler ve mürettebat için sertifikaların dijitalleştirilmesi ve elektronik tasdiki konseptinin daha fazla geliştirilmesine duyulan ihtiyacı vurgular ve sertifikaların elektronik ortama taşınmasını teşvik eder.

valletta-deklarasyonu

Karbonsuzlaştırma ve hava emisyonlarının azaltılması

 • AB üyesi devletleri ve Avrupa Komisyonu’nu, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin kararlı bir ön IMO stratejisinin 2018 yılında kabul edilmesine yönelik çalışmaya davet eder.
 • Avrupa Komisyonu’nu, küresel sistem için yasal çerçeve oluşturulduktan sonra, uluslararası anlaşmaya uyumun sağlanması amacıyla AB MRV Kuralı’nda değişiklik yapılmasına yönelik öneride bulunmaya davet eder.
 • Avrupa Komisyonu’nun ve AB üyesi devletlerin, gemilerden kaynaklanan hava emisyonları hakkındaki bölgesel ve küresel kuralların etkin şekilde uygulanmasına yönelik işbirliği yapmaları için ısrar eder.
 • Küresel emisyon gerekliliklerine uyum sağlamak ve denizcilik sektörünün çevresel performansını yükseltmek amacıyla, başta AB limanlarında LNG yakıt ikmali için LNG yakıt ikmal bağlantıları ve üreticilerine yönelik uyumlaştırılmış standartlar olmak üzere, deniz taşımacılığı için alternatif enerjilerin ve yakıtların kullanımını artırmaya yönelik Avrupa Komisyonu’nun girişimlerini destekler.
 • Avrupa Komisyonu’nu, denizcilik sektörünün çevresel sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla, Avrupa Birliği, üye devlet ve liman seviyesinde mevcut olan finansal ve ekonomik teşvikleri en iyi şekilde kullanması için deniz taşımacılığı endüstrisine yardımcı olmaya davet eder.
 • Kutup sularındaki emniyetli ve çevre dostu deniz taşımacılığına yönelik güçlü desteği onaylar ve IMO Kutup Kodu’nun etkin şekilde uygulanmasına duyulan ihtiyacı vurgular.

Kaynak: EU2017.mt

Kaynak: Avrupa Birliği’nin deniz taşımacılığı politikasındaki öncelikleri belirlendi